Vision for det ny plejecenter

Vi ønsker at bygge et tidsvarende og morderne plejecenter, hvor hjemmelighed, tryghed og omsorg for den enkelte beboer går hånd i hånd med høj faglighed.

 

Det er vigtigt for os, at:

 • Det er hjemmeligt og trygt at bo på det nye plejecenter
 • At det også er de pårørendes sted
 • Det skal virke i virkeligheden
 • Det skal blive en rollemodel – ligesom Morsø Afklaringscenter
 • Det skal være nytænkende og adræt over for fremtidige behov, ønsker og muligheder
 • Demenscentret skal være et videncenter, blandt andet med velfærdsteknologi.
 • Der skal sikres meningsfuldhed, sammenhæng og samspil med eksisterende tilbud.
 • Den rehabiliterende tilgang er central.
 • Det skal være med til at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste medarbejdere, der skaber de bedste resultater.
 • Huset skal – udover mennesker og mursten – også omfatte ude og inde. Det skal ikke blot tænkes som et hus, men også som området omkring.

Værdier

Beboerne skal have en oplevelse af at høre til og være ’hjemme’. Atmo­sfæren skal være, at man som gæst er i beboernes hjem og som pårørende, at man er ’hjemme hos’. Der skal være ’liv’ i huset – beboernes liv.

Denne stemning skabes af dels af fysiske ram­mer og af personalets værdigrundlag og professionalisme.

Derfor ønskes en arkitektur der ... 

 • Er hjemlige i form og indret­ning, og som indgyder tryghed i kraft af at være forståelige, meningsfulde og positivt stimulerende, genkendelige og sikre at færdes i.  
 • Sikrer, at boligen, det nære boligmiljø og uderummet opleves sikkert og trygt at færdes i og med mulighed for gen­kendelige, hjemlige aktiviteter.
 • Placering af og afstande mellem funkti­oner skal minimere afstanden mellem beborene og de omgivelser og personer, der er vigtige for dem at have tæt på sig for ikke at blive usikre, føle ensomhed eller miste tryghedsfølelsen.
 • Inddrager og respekterer førende an­befalinger for demensvenlig arkitektur, teknologi og indretning.

 

”Hvor der er hjerterum, er der hus¬rum” siger et gammelt ordsprog.

Det er rigtigt, men en god forudsætning for at plejecentret over tid har optimale vilkår for at hjerterummene trives og fyldes med liv er, at det kan tilpasse sig skiftende behov og muligheder. Derfor ønskes det, at arkitekturen både ude og inde er sammenhængende på en måde, hvor enkeltdele kan varieres over tid uden at miste helhedsindtrykket. Det visuelle og stemningsmæssige udtryk af at være et hjem, for dem, der bor der og et trygt sted for andre at komme uden negativt præg af institution.

Derfor ønskes en arkitektur der...

 • Har et klassisk og forståeligt forms¬prog med tydelige referencer til hjemmet/boligen som typologi.
 • Har en visuel identitet, som binder bygning(er) og uderum sammen i værdigt og æstetisk udtryk.
 • Funktioner og logistikker, der har praktisk, institutionel karakter, må ikke forstyrre beboernes oplevelse af stedet som et hjem – en bolig – hvor de har det godt. Dette gælder blandt andet for servicekoncepter (mad, ren¬gøring og vask) og kontorkonceptet.

Beborene og brugernes trivsel – og pårørendes tilfredshed og lyst til at medvirke i livet i deres kæres hjem på plejecenteret – afhænger især af personalets vilkår for og evner til en praksis, der er professionel uden at være institutionel. Fagligheden skal have de bedste vilkår for at kunne tilpasse sig den enkelte beboer og bruger på en individuelt tilpasset måde, der understøtter de grundlæggende fysiske og psykologiske behov. Det skal plejecenteretcenteret ‘kunne’ give i form og indhold.

Empati er her et centralt nøgleord, som knytter an til husets mulighed for at blive brugt af beboerne sammen med personalet og/eller pårørende (og frivillige) på en måde, der indfrier behov og ønsker for livets gang i løbet af nuet og dagen. Beboernes værdighed, individualitet, demenstype, livsstil og – ønsker er i fokus hele tiden – døgnet rundt.

Fremtidens beboer vil have somatiske sygdomme, såvel som demenssygdom og i fremtiden vil beboerne have indtil flere diagnoser. Det skal Plejecenteret kunne integrere uden at de hjemlige omgivelser og indretninger udfordres eller tilsidesættes.

Derfor ønskes en arkitektur der...

 • Understøtter faglighedernes/personalets vilkår og muligheder for altid at kunne praktisere den bedste pleje og omsorg i Danmark.
 • Understøtter videndeling, effektivitet, sikkerhed, fortrolighed og koordinering mellem personalet på en måde, maksimerer personalets tid sammen med beboerne og de pårørende.

Det er vigtigt, at bygningen og dens samspil med uderummet over tid kan tilpasses skiftende behov, krav, målgrupper og omsorgs- og terapimodeller. Huset skal over tid kunne udnytte de rådige ressourcer optimalt og være fleksible og elastiske overfor ændringer i målgrupper og nye teknologier.

Huset skal som en selvfølgelighed kendetegnes af en drift af anlægget, som minimerer de årlige udgifter og som er robust for tidens tand, så ikke bygningen får en negativ præget slitage i forhold til aktuel målgruppe. Dette skal understøtte anerkendelsen af bygningen som en inspirerende og førende rollemodel i Danmark.

Bæredygtighed skal forstås konkret og både social, økonomisk og miljømæssig aspekter skal her respekteres og inddrages i balance med hinanden.

Derfor ønskes en arkitektur der...

 • Er teknisk og konceptuelt fremtidsfleksibel og i hele bygningens levetid sikrer ‘noget for pengene’ uden spil af ressourcer eller kompromittering af bygningens formål og aktuelle anvendelse.